دکتر ربابه نوری

دکتر ربابه نوری

دکتر ربابه نوری


مدیریت و موسس مرکز اندیشه مهر


دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

-----------------------------------------

سوابق تحصیلی دکتر ربابه نوری

کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا سال1368

عنوان پایان نامه: استرس و رویدادهای استرسزای زندگی

 

فوق لیسانس:

- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انستیتو روان پزشکی تهران سال 1372

عنوان پایان نامه: بررسی مدل آسیب پذیری شناختی- استرس از افسردگی

استاد راهنما: دکتر امیر هوشنگ مهریاراساتید مشاور: دکتر احمد واعظی  ,   دکتر محمد نقی براهنی

 

دکترا:

 دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی سال 1384

عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه تربیت معلم

عنوان پایان نامه: بررسی  نقش اجتماع مداری و استقلال مداری به عنوان عوامل  زمینه ساز افسردگی اساسی

استاد راهنما: دکتر علی رضا جزایری

اساتید مشاور: دکتر ربابه مزینانی ,   دکتر محمود قاضی طباطبایی

سوابق رسانه ای و آموزشی دکتر ربابه نوری

  • همکاری با برنامه «به خانه برمی گردیم» به عنوان کارشناس روان شناس،
  • مشاور علمی یک دوره برنامه «هزار راه نرفته»،
  • نویسنده مقالات متعدد برای «هفته نامه سلامت»،
  • نویسنده چندین سال نشریه «پیام مشاور» نشریه وزارت علوم: دفتر مرکزی مشاوره،
  • مشاور علمی برنامه ها و فیلم های مستند متعدد در زمینه اعتیاد از جمله سریال «خیلی دور، خیلی نزدیک»،
  • نویسنده مقالات مکرر در نشریات متعدد در حوزه معرفی «برنامه آموزش مهارت های زندگی»،
  • روان شناس برنامه «حال خوب» در ابتدای شروع برنامه،